NATIONAL ANTHEM
Jana Gaṇa Mana Adhinayak Jaya Hey
Bharat Bhagya Vidhata
Punjab Sindh Gujaraṭ Maratha
Draviḍ Utkal Banga
Vindhya Himachal Yamuna Ganga
Uchachala Jaladhi Taranga
Tab Shubh Name Jage
Tab Shubh Ashiṣh Mange
Gahe Tav Jaya Gatha
Jana Gaṇa Mangala Dayak Jaya He
Bharat Bhagya Vidhata
Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey
Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey.